La termenul limită, 30 ianuarie 2015, cinci companii au depus documentația solicitată conform procedurii aferente etapei de precalificare. S-au primit și scrisori de intentie din partea unor institutii financiare internationale. În această perioadă, se analizează documentația depusă pentru a verifica dacă toate elementele sunt în acord cu prevederile procedurii de selecție. Conform principiului transparenței, lista investitorilor precalificați va fi publicată după analizarea documentației depuse.

CALENDARUL ESTIMATIV SI ETAPELE PROIECTULUI

Conform calendarului si principiilor propuse de echipa HIDRO TARNITA SA:

 • Selectia investitorilor se va realiza printr-o procedura transparenta
 • Metoda de selectie: licitatie cu oferta inchisa in plic sigilat, precedata de negocieri pe baza unor oferte preliminare si neangajante
 • Investitorii care vor putea participa la procedura de selectie se stabilesc pe baza unor criterii de precalificare

 

FAZA I – ETAPA DE PRECALIFICARE

Termenul de depunere a ofertelor: 30 ianuarie 2015

 

FAZA II – ETAPA NEGOCIERILOR PRELIMINARE SI NEANGAJANTE

 • Analiza de catre Comisia de negociere a ofertelor preliminare si neangajante prezentate de investitorii precalificati
 • Continutul minimal si obligatoriu al ofertelor preliminare si neangajante va fi indicat in documentatia pentru precalificare
 • Derularea negocierilor preliminare si neangajante
 • NOTA: Rezultatul negocierilor preliminare nu este angajant pentru investitori si/sau pentru Comisia de negociere, dar permite tuturor partilor optimizarea cadrului pentru licitatie
 • Pe baza rezultatelor negocierilor preliminare si neangajante cu toti investitorii, Comisia de negociere va elabora Caietul de Sarcini pentru licitatie

 

FAZA III – LICITATIA

a. Finalizarea formei finale a documentatiei de licitatie

 • In urma concluziilor etapei de negociere neangajanta Comisia elaboreaza si aproba forma finala a documentatiei de licitatie pentru Faza III si a criteriilor de punctaj aplicabile tuturor investitorilor precalificati
 • Guvernul aproba modelul final de implementare a proiectului CHEAP Tarnita – Lapustesti si analizeaza oportunitatea unor eventuale imbunatatiri si/sau completari ale cadrului de reglementare existent, daca acestea sunt considerate necesare pentru asigurarea fezabilitatii si bancabilitatii proiectului, precum si alte elemente care vor fi incluse in Faza a III – a – Licitatia

 

b. Derularea licitatiei

 • Depunerea, in plicuri sigilate separate, a ofertelor angajante si a documentelor de participare la licitatie
 • Continutul minimal si obligatoriu al ofertei angajante, precum si grila de punctaj vor fi indicate in Caietul de Sarcini pentru licitatie
 • Analiza de catre Comisia de negociere a documentelor de participare la licitatie
 • Afisarea listei investitorilor care pot participa la licitatie
 • Deschiderea plicurilor sigilate continand ofertele angajante
 • Analizarea si punctarea ofertelor angajante; stabilirea ofertei castigatoare
 • Comunicarea rezultatelor procedurii de selectie catre investitori

 

ETAPE ULTERIOARE LICITATIEI

 • Semnarea Memorandumului de Intelegere privind implementarea proiectului de realizare a Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita-Lapustesti Intre partea romana si investitorul selectat si/sau a Acordului Actionarilor Societatii HIDRO TARNITA S.A. privind implementarea proiectului de realizare a Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita-Lapustesti, precum si a altor documente convenite (dupa caz)
 • Solutionarea chestiunilor convenite si prevazute in Memorandumul de de Intelegere privind implementarea proiectului de realizare a Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita-Lapustesti
 • Cooptarea investitorului ca actionar al HIDRO TARNITA S.A., prin majorarea capitalului social al societatii si emisiunea de noi actiuni care vor fi atribuite investitorului, in schimbul aportului/pretului platit de acesta.

 

REALIZAREA/OPERAREA CHEAP

 • Selectarea contractorului/contractorilor
 • Realizarea investitiei/Proiectului
 • Recepționarea investitiei/Proiectului
 • Autorizarea si semnarea contractelor comerciale
 • Inceperea operarii comerciale a CHEAP